MENU
Algemene Voorwaarden van De Bruiloftfotograaf

Algemene Voorwaarden De Bruiloftfotograaf

De heer E. Wardekker handelend onder de naam De Bruiloftfotograaf (hierna: De Bruiloftfotograaf) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52945421 en is gevestigd aan Weteringkade 145 (3826AV) te Amersfoort.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. De Bruiloftfotograaf: De dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die De Bruiloftfotograaf heeft aangesteld, projecten aan De Bruiloftfotograaf heeft verleend voor Diensten die door De Bruiloftfotograaf worden uitgevoerd, of waaraan De Bruiloftfotograaf een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 5. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door De Bruiloftfotograaf.
 6. Diensten: De Bruiloftfotograaf biedt bruiloft fotografiediensten aan.
 7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en De Bruiloftfotograaf, alsmede voorstellen van De Bruiloftfotograaf voor Diensten die door De Bruiloftfotograaf aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door De Bruiloftfotograaf waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 8. Uitvoerdatum: de datum waarop de (bruiloft) plaatsvindt en de fotografie werkzaamheden worden uitgevoerd.
 9. Schriftelijk: waar wordt gesproken over schriftelijk in deze algemene voorwaarden wordt tevens bedoeld: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door De Bruiloftfotograaf gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. De Bruiloftfotograaf is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft De Bruiloftfotograaf het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor De Bruiloftfotograaf gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van De Bruiloftfotograaf zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. Zowel Opdrachtgever als De Bruiloftfotograaf kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 2. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover De Bruiloftfotograaf ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 3. Zowel Opdrachtgever als De Bruiloftfotograaf kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is De Bruiloftfotograaf nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 4. Annulering door Opdrachtgever heeft tot gevolg dat Opdrachtgever de reeds gemaakte (on)kosten en gereserveerde tijd dient te vergoeden. Bij annulering wordt in rekening gebracht:
 1. tot 12 maanden tot Uitvoerdatum: de aanbetaling;
 2. binnen 12 maanden tot Uitvoerdatum: de aanbetaling plus 15% van het overeengekomen tarief;
 3. binnen 6 maanden tot Uitvoerdatum: de aanbetaling plus 30% van het overeengekomen tarief;
 4. binnen 3 maanden tot Uitvoerdatum: de aanbetaling plus 50% van het overeengekomen tarief;
 5. binnen 2 maanden tot Uitvoerdatum: 95% van het overeengekomen tarief;

5. Indien wegens overmacht de uitvoering van de Overeenkomst niet               kan plaatsvinden, treden partijen in overleg om de afspraak te                       verplaatsen of een door De Bruiloftfotograaf aan te wijzen vervanger             te regelen. Reeds gemaakte kosten komen voor rekening van                           Opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van De Bruiloftfotograaf, elke Overeenkomst tussen De Bruiloftfotograaf en Opdrachtgever en op elke dienst die door De Bruiloftfotograaf wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal De Bruiloftfotograaf aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met De Bruiloftfotograaf is overeengekomen.
 4. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van De Bruiloftfotograaf heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan De Bruiloftfotograaf te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. De Bruiloftfotograaf heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. De Bruiloftfotograaf is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever. (artikel 5 lid 6)
 5. Elke Overeenkomst die met De Bruiloftfotograaf wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan De Bruiloftfotograaf wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met De Bruiloftfotograaf is verbonden.
 6. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij De Bruiloftfotograaf met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. De Bruiloftfotograaf zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. De Bruiloftfotograaf staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan De Bruiloftfotograaf de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door De Bruiloftfotograaf aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. De Bruiloftfotograaf heeft het recht zijn dienstverlening en zijn prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is De Bruiloftfotograaf niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor De Bruiloftfotograaf, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. De Bruiloftfotograaf is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is De Bruiloftfotograaf aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door De Bruiloftfotograaf of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft De Bruiloftfotograaf recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 7. Indien op locatie van Opdrachtgever schade ontstaat aan de apparatuur van De Bruiloftfotograaf, en de schade het gevolg is van een oorzaak welke te wijten is aan Opdrachtgever en/of diens medewerkers of ingeschakelde derden door Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van de geleden schade van De Bruiloftfotograaf.
 8. Opdrachtgever ontvangt de foto’s nadat opdrachtgever het overeengekomen bedrag volledig heeft betaald.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door De Bruiloftfotograaf verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat De Bruiloftfotograaf niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de foto’s te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. De Bruiloftfotograaf is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan zijn verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is De Bruiloftfotograaf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door De Bruiloftfotograaf voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. De Bruiloftfotograaf kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is De Bruiloftfotograaf gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan De Bruiloftfotograaf.

Artikel 9 – Oplevering

 1. De opleveringstermijn betreft nimmer een fatale termijn, tenzij expliciet anders overeengekomen. De Bruiloftfotograaf zal de fotoreportage opleveren wanneer deze in zijn professionele opinie voldoen aan de specificaties van Opdrachtgever, welke aldus kan afwijken van de overeengekomen opleveringstermijn.
 2. Indien de Opdrachtgever goedkeuring dient te geven op het albumontwerp, is De Bruiloftfotograaf gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever (haar) goedkeuring heeft gegeven. Opdrachtgever dient vervolgens binnen drie maanden na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed- of af te keuren. Indien Opdrachtgever het opgeleverde niet binnen deze periode afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase reeds zijn goedgekeurd.
 3. De Bruiloftfotograaf spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden.
 4. De Bruiloftfotograaf heeft het recht om alle door hem opgeleverde Werken te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al zijn werken, ontwerpen en alle zaken waarop zijn intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.

Artikel 11 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. De Bruiloftfotograaf voert zijn dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.
 3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is De Bruiloftfotograaf gerechtigd om de aanvullende kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 4. Parkeerkosten ten behoeve van de uitvoering van de Diensten kunnen aan Opdrachtgever doorberekend worden.
 5. Opdrachtgever is verplicht de maaltijden (eenvoudig doch voldoende) op de Uitvoerdatum te verzorgen ten behoeve van De Bruiloftfotograaf. In het geval dat er geen maaltijden geregeld zijn zal De Bruiloftfotograaf de kosten voor maaltijden doorberekenen aan Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door De Bruiloftfotograaf ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 7. De De Bruiloftfotograaf verlangt ten behoeve van de reservering en voorbereidende werkzaamheden een aanbetaling. Opdrachtgever dient de aanbetaling te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 8. De Bruiloftfotograaf is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van De Bruiloftfotograaf.
 10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. De Bruiloftfotograaf gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal De Bruiloftfotograaf de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@De Bruiloftfotograaf.info.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van De Bruiloftfotograaf verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever De Bruiloftfotograaf tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 8 – Fotografie

 1. De uitvoering van de fotografiewerkzaamheden is inclusief het bewerken van foto’s, tenzij anders overeengekomen.
 2. Fotografie is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, gaat Opdrachtgever tevens akkoord met de fotografie stijl en aanpak van De Bruiloftfotograaf. De Bruiloftfotograaf is gerechtigd om de werkzaamheden naar eigen inzicht en creativiteit uit te voeren, met inachtneming van de wensen van Opdrachtgever.
 3. De Bruiloftfotograaf kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de opdracht indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van De Bruiloftfotograaf een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden.
 4. Het auteursrecht op de fotografische werken berust uitsluitend bij De Bruiloftfotograaf, tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals door De Bruiloftfotograaf bepaald. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op fotografisch werk of een inbreuk op de auteursrechten van De Bruiloftfotograaf is artikel 18 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 5. Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de fotografische Werken, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van De Bruiloftfotograaf waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend.
 6. Opdrachtgever kan slechts de door De Bruiloftfotograaf goedgekeurde en bewerkte foto’s ontvangen. Opdrachtgever heeft nimmer recht op ‘raw’, onbewerkte foto’s.
 7. De Bruiloftfotograaf heeft het recht om te bepalen welke foto’s in aanmerking komen voor het (foto)album, tenzij anders overeengekomen. Wijzigingen in het album, zoals volgorde, grootte en aantallen van foto’s, kunnen eenmalig kosteloos worden doorgevoerd. Daaropvolgende wijzigingen worden door De Bruiloftfotograaf doorberekend tegen het overeengekomen uurtarief.

Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. De Bruiloftfotograaf is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van De Bruiloftfotograaf, De Bruiloftfotograaf een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.
 3. Na totstandkoming van de Overeenkomst is het verplaatsen van de Uitvoerdatum slechts mogelijk indien De Bruiloftfotograaf beschikbaar is op de nieuwe Uitvoerdatum. Indien De Bruiloftfotograaf niet beschikbaar is op de nieuwe Uitvoerdatum, zijn de annuleringsvoorwaarden en bijkomende kosten van artikel 5 van toepassing.
 4. Bij het geheel op gedeeltelijk verplaatsen van de opdracht naar een nieuwe, nog overeen te komen, uitvoerdatum is Opdrachtgever een extra 25% van het orderbedrag verschuldigd aan De Bruiloftfotograaf, met altijd een minimum bedrag van 350,00 euro, ter vergoeding van de reeds gemaakte kosten, werkzaamheden en gederfde inkomsten. De factuur voor deze extra kosten dient betaald te worden binnen 2 weken na vaststelling van nieuwe uitvoerdatum.

Artikel 12 – Incassobeleid

 1. Opdrachtgever zijnde een Consument zal wanneer zij niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal De Bruiloftfotograaf zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien De Bruiloftfotograaf meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

 1. De Bruiloftfotograaf heeft het recht om de ontvangen of door hem gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor De Bruiloftfotograaf gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. De Bruiloftfotograaf is bevoegd de nakoming van de op zijn rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van zijn facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. De Bruiloftfotograaf is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van zijn werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om De Bruiloftfotograaf te vergoeden voor elk financieel verlies dat De Bruiloftfotograaf lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.
 5. Bij het geheel op gedeeltelijk verplaatsen van de opdracht naar een nieuwe, nog overeen te komen, datum is opdrachtgever een extra 25% van het orderbedrag verschuldigd aan De Bruiloftfotograaf, met altijd een minimum bedrag van 350,00 euro, ter vergoeding van de reeds gemaakte kosten, werkzaamheden en gederfde inkomsten. De factuur voor deze extra kosten dient betaald te worden binnen 2 weken na vaststelling van nieuwe uitvoerdatum.

Artikel 15 – Overmacht

 1. De Bruiloftfotograaf is niet aansprakelijk wanneer hij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van De Bruiloftfotograaf wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van De Bruiloftfotograaf, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan De Bruiloftfotograaf zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van (werknemers van) De Bruiloftfotograaf of door hem ingeschakelde derden en (vii) overige situaties die naar het oordeel van De Bruiloftfotograaf buiten zijn invloedssfeer vallen die de nakoming van zijn verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald, met een minimum van de reeds ontvangen aanbetaling. De Bruiloftfotograaf is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 17 – Geheimhouding

 1. De Bruiloftfotograaf en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan De Bruiloftfotograaf bekend gemaakt is en/of op andere wijze door De Bruiloftfotograaf is verkregen.
 2. De Bruiloftfotograaf betracht steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien De Bruiloftfotograaf op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en De Bruiloftfotograaf zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is De Bruiloftfotograaf niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door De Bruiloftfotograaf aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van De Bruiloftfotograaf vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal De Bruiloftfotograaf vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van De Bruiloftfotograaf is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen De Bruiloftfotograaf en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan De Bruiloftfotograaf verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan De Bruiloftfotograaf zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart De Bruiloftfotograaf van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart De Bruiloftfotograaf voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart De Bruiloftfotograaf voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan De Bruiloftfotograaf verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 21 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen De Bruiloftfotograaf en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. De Bruiloftfotograaf heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen De Bruiloftfotograaf en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Amersfoort tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

 

Amersfoort, 7 juli 2020

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van De Bruiloftfotograaf alleen geacht te bestaan indien De Bruiloftfotograaf dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van De Bruiloftfotograaf, is De Bruiloftfotograaf uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever De Bruiloftfotograaf binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en De Bruiloftfotograaf deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat De Bruiloftfotograaf in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door De Bruiloftfotograaf leidt tot aansprakelijkheid van De Bruiloftfotograaf, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens De Bruiloftfotograaf. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. Opdrachtgever vrijwaart De Bruiloftfotograaf voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door De Bruiloftfotograaf geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van De Bruiloftfotograaf.
 5. De Bruiloftfotograaf staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens De Bruiloftfotograaf verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 6. De Bruiloftfotograaf is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging tijdens verzending van producten of deelbestanden.
 7. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van De Bruiloftfotograaf vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij De Bruiloftfotograaf binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van De Bruiloftfotograaf.

Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van De Bruiloftfotograaf waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen en foto’s berusten uitsluitend bij De Bruiloftfotograaf en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van De Bruiloftfotograaf worden overgedragen aan Opdrachtgever, is De Bruiloftfotograaf gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van De Bruiloftfotograaf rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De Bruiloftfotograaf. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door De Bruiloftfotograaf opgeleverde zaken, dient De Bruiloftfotograaf expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. De Bruiloftfotograaf behoudt te allen tijde het recht op naamsvermelding op de door hem opgeleverde fotografische werken (ex artikel 25 Auteurswet). Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de werken te verwijderen of te wijzigen.
 5. Tenzij anders overeengekomen verkrijgt Opdrachtgever een gebruiksrecht van de werken die in haar Opdracht zijn gemaakt. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van De Bruiloftfotograaf rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Bruiloftfotograaf wijzigingen aanbrengt, is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van 2.500,- euro en 250,- euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt.
 6. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 20 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van De Bruiloftfotograaf of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@debruiloftfotograaf.info met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil De Bruiloftfotograaf de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. De Bruiloftfotograaf zal binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
CLOSE